QSHM-Pejë

QËNDRA E SHËNDETIT MENDOR NË PEJË

Qendra e Shëndetit Mendor në Pejëka nisur punën më 29 korrik të vitit 2002. Stafi i kësaj qendre përbëhet nga një psikiatër, një psikolog, një këshilltar psiko-social, pesëmbëdhjetë infermierë, një punëtor psiko-social dhe një punëtor administrativ.

Shërbimetqë ofrohen në këtë qendër të Shëndetit Mendor janë:

 • Qëndrimi ditor;
 • Vizita specialistike;
 • Vizita (shërbime) te psikologu;
 • Vizita shtëpiake;
 • Mbështetje sociale.

Shërbimet në Qëndrim ditor

 • Aktivitetet okupuese;
 • Aktivitetet e relaksimit;
 • Aktivitetet rekreative-sportive;
 • Aktivitetet edukuese;
 • Këshillimet;
 • Teknikat e relaksimit;
 • Psiko-edukimi multi-familjar;
 • Mësimi i aftësive sociale;
 • Dhënia e terapisë parenterale, antipsikotike depo.

Vizitat specialistike

 • Vizita e parë specialistike psikiatrike;
 • Vizita kontrolluese psikiatrike;
 • Organoterapia/terapia biologjike-medikamentoze;
 • Psikoterapia individuale, grupore dhe familjare;
 • Këshillime individuale, grupore dhe familjare.

Vizitat e psikologut

 • Vizitae parë e psikologut;
 • Vizita kontrolluese e psikologut;
 • Eksplorimi i përgjithshëm psikologjik;
 • Testet e inteligjencës, personalitetit, organicitetit dhe emocionale;
 • Ekspertizat psikologjike në gjykata;
 • Ekspertizat për adoptim të fëmijëve;
 • Vlerësimi, diagnostifikimi, trajtimi, përcjellja dhe evaluimi psikologjik.

Vizitat shtëpiake

 • Vizitat e rregullta ekipore;
 • Dhënia e terapisë parenterale, antipsikotike depo;
 • Kontrollimi i marrjes së rregullt të terapisë;
 • Monitorimi i efekteve anësore të barërave;
 • Vlerësimi i gjendjes sociale të klientit;
 • Bashkëpunimi dhe këshillimi i familjarëve të klientit.

Mbështetja sociale

 • Intervenimet për mbështetje sociale të klientit;
 • Intervenimet për mbështetje të klientit në gjykata, polici dhe burgje;
 • Intervenimet për mbështetjen e vendeve të punës, spitaleve, rrethit ku Ai jeton dhe institucioneve të tjera;
 • Intervenimet kur cenohen të drejtat njerëzore të klientit.

Adresa:  Rr. 131/2

Pejë

Tel.: 039 433 291; Fax.: 039 433 296

E-mail:qshmpeje@hotmail.com;qshmpeje@yahoo.com