Reparti I psikiatrisë në Sp.e Pergjithshëm Gjakovë-Isa Grezda

Në Spitalin e Përgjithshëm në Gjakovë, Shërbimi i Shëndetit Mendor ofrohet nga Departamenti i Psikiatrisë. Po ashtu në Gjakovë funksionon edhe Qendra e Shëndetit Mendor në Komunitet, Shtëpia e Sigurt, si dhe Qendra për Fëmijë dhe Adoleshent. Që të gjitha janë në koordinim të përhershëm dhe në bashkëpunim mes vete për të ofruar shërbime sa më cilësore nga sfera e shëndetit mendor. Këto Institucione janë kompetente dhe ofrojnë shërbime shëndetësore për një regjion me mbi 300.000 banor dhe atë për Gjakovën, Rahovecin, Malishevën, Junikun, një pjesë të Deçanit si dhe për veriun e Shqipërisë (Bashkitë e Kukës dhe Bajram Curri). Në kuadër të Departamentit ekzistojnë repartet; i përgjithshëm, i sëmundjeve të varshmërisë, psikiatrisë forenzike si dhe aj për fëmijë dhe adoleshent.

Psikiatrit e angazhuar:

Mr. Sci. Zef Komani, psikiatër, Shef i Departamentit. Është i angazhuar në menaxhim të Departamentit si dhe merret me rastet e përgjithshme dhe me rastet forenzike.

Kontakti: (tel+viber) +38344124302 komanizm@gmail.com .

Dr. Ilir Grezda, psikiatër, përgjegjës për sëmundjet e varshmërisë, alokoholizmi, toksikomania si dhe merret edhe me rastet e përgjithshme. 

Kontakti: Tel +38344253731.

Dr. Bekim Radoniqi, psikiatër, përgjegjës i repartit të përgjithshëm. I angazhuar me rastet e përgjithshme si; psikoza, depresione, qregullime mendore organike, PTSD.

Kontakti: (tel+viber) +38344104217 dr.bekimradoniqi@gmail.com .

Dr. Henrijeta Pula, psikiatër, përgjegjëse për fëmijë dhe adoleshent si dhe merret me rastet e përgjithshme. 

Kontakti: tel+viber 038344145249,   henrijetap@yahoo.com .

Dr. Rrezearta Sahiti, psikiatër e fëmijëve, angazhohet vetëm më fëmijë dhe adoleshent.

Kontakti tel +38344956859, dita720@hotmail.com  .

Me respekt.