Vizioni

Vizioni i APK-së është – një shoqëri e cila ka qasje në shërbimet kualitative të shëndetit mendor në Kosovë.

Vlera tnë të cilat mbështetet puna e Asociacionit të Psikiatërve të Kosovës janë

  •           Përpjekje e vazhdueshme në arritjen e cilësive të shkëlqyeshme;
  •           Standarde etike në sjelljen profesionale;
  •           Promovimi i edukimit të shëndetit mendor;
  •           Aplikimi i njohurive të bazuara në evidencë shkencore;
  •           Advokimi për shfrytëzuesit e shërbimeve mendore në Kosovë;
  •           Mbështetje dhe përkrahje ndërkolegiale;
  •           Respekt për pikëpamje të ndryshme dhe pluralizëm brenda APK-së dhe brenda fushës së psikiatrisë;
  •           Respekt për profesionistët e tjerë shëndetësorë, si dhe të gjitha profesionet e tjera.